انواع غذاهای آماده طبخ
قارچ برگر
فروش بصورت : قارچ و سبزیجات معطر ، فرآوری شده
میگو تمپورا سبزیجات
فروش بصورت : میگو کامل ، پاک شده ، رگ گیری و فرآوری شده
میگو تمپورا اسپایسی
فروش بصورت : میگو کامل ، پلاک شده ، رگ گیری و فرآوری شده
میگو تمپورا طلایی
فروش بصورت : میگو کامل ، پاک شده ، رگ گیری شده و فرآوری شده
ماهی برگر
فروش بصورت : فیله ماهی قطعه شده ، بدون استخوان و فرآوری شده
فیله مرغ سوخاری
فروش بصورت : گوشت سینه مرغ یک تکه فرآوری شده
ناگت مرغ انگشتی
فروش بصورت : مرغ کامل پاک و خرد شده فرآوری شده
ناگت مرغ ستاره ای
فروش بصورت : مرغ کامل پاک و خرد شده فرآوری شده
ماهی سوخاری کنجدی
فروش بصورت : فیله ماهی قطعه شده ، پاک شده ، بدون استخوان و فرآوری شده
تیلاپیا تمپورا سبزیجات
فروش بصورت : فیله ماهی کامل پاک شده ، بدون استخوان و فرآوری شده
ماهی تمپورا اسپایسی
فروش بصورت : فیله ماهی کامل پاک شده ، بدون استخوان و فرآوری شده
تیلاپیا سوخاری
فروش بصورت : فیله ماهی کامل پاک شده ، بدون استخوان و فرآوری شده
میگو سوخاری مادوراس
فروش بصورت : میگو کامل ، پاک شده ،رگ گیری شده و فرآوری شده
میگو سوخاری ویژه
فروش بصورت :میگو کامل ، پاک شده ، رگ گیری وفرآوری شده
ناگت میگو سوخاری
فروش بصورت :میگو قطعه شده ، پاک شده ، رگ گیری و قرآوری شده
ماهی با طعم سبزیجات
فروش بصورت فیله ماهی کامل پاک شده بدون استخوان وفرآوردی شده
ماهی با طعم چیلی
فروش بصورت : فیله ماهی کامل پاک شده ، بدون استخوان و فرآوری شده
ماهی با طعم اسپایسی
فروش بصورت : فیله ماهی کامل پاک شده ، بدون استخوان و فرآوری شده
میگو با طعم بندری
فروش بصورت : میگو کامل ، پاک شده ، رگ گیری و فرآوری شده
میگو با طعم سبزیجات
فروش بصورت : میگو کامل ، پاک شده ، رگ گیری و فرآوری شده
میگو با طعم چیلی
فروش بصورت : میگو کامل ، پاک شده ، رگ گیری و فرآوری شده
میگو با طعم اسپایسی
فروش بصورت : میگو کامل ، پاک شده ، رگ گیری و فرآوری شده