میگو و لابستر صید خلیج فارس و دریای عمان
لابستر
میگو
در سایزهای مختلف به صورت پاک شده