انواع آبزیان منجمد خلیج فارس و دریای عمان
شوریده
حلوا سفید
راشگو
هامور
حلوا سیاه
سرخو
شهری
خنو
سنگسر
کفشک
میش ماهی
لواشک
شوریده چشم درشت
شیر ماهی
گیش
طلال
شانک
صافی
سلطان ابراهیم
کوتر
سارم
کتو
حسون
خارو
انواع ماهیان صنعتی جهت استفاده در تولید کنسرو تن ماهی
هوور
هوور(گیدر)
زرده
انواع آبزیان پرورشی و واردات صید اقیانوس
جک مکرل
سالمون
نایل پرچ
هوکی
فروش بصورت: ماهی شکم خالی و سر و دم زده
کفال
فروش بصورت: ماهی شکم خالی و سر و دم زده
تیلاپیا
فروش بصورت: ماهی شکم خالی و سر و دم زده
هیک
فروش بصورت: ماهی سر و دم زده، شکم خالی و فیله ماهی بدون استخوان
شیر خالدار
فروش بصورت: ماهی شکم خالی و سر و دم زده
آلاسکاپولاک
فروش بصورت: فیله ماهی بدون استخوان، پوست کنی شده
دوری
فروش بصورت: ماهی شکم خالی و فیله بدون استخوان
پسکادیلا
فروش بصورت: ماهی شکم خالی و سر و دم زده
فلاندر
انواع آبزیان منجمد صادراتی صید خلیج فارس و دریای عمان
کوسه
فروش به صورت ماهی کامل، سر و دم زده، شکم خالی، پولک زده شده
ماهی مرکب
فروش به صورت ماهی کامل، فیله شده
مارماهی
فروش به صورت ماهی کامل، سر و دم زده، شکم خالی، پولک زده شده
یال اسبی
فروش به صورت ماهی کامل، سر و دم زده، شکم خالی